Heute in Lindweiler:

  • 09:00 - 12:00 Cafe Schatztruhe Cafe Schatztruhe
  • 09:00 - 12:00 Ein Cafe für Lindweiler Lino Club
  • 09:00 - 16:00 Lindweiler Treff Lindweiler Treff
  • 09:00 - 16:00 Mobiler Bücherschank / Marienberger Hof Lindweiler Treff
  • 09:00 - 09:50 Wirbelsäulengymnastik
  • 10:00 - 10:50 Wirbensäulengymnastik II Lino Club
  • 16:00 - 21:00 Offene Tür Lino Club
  • Jetzt den Lindweiler Newsletter abonieren!

    Holler Box